Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Extra aandacht artsen voor verplichte 'kindcheck'

Extra aandacht artsen voor verplichte 'kindcheck'

Artsen moeten vanaf nu extra aandacht hebben voor de verplichte kindcheck. Deze kindcheck is verplicht geworden door de invoering per 1 juli van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artsen moeten voortaan bij volwassen patiënten met bijvoorbeeld psychische problemen of verslavingsproblematiek standaard nagaan of de patiënt verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van minderjarigen. In dat geval moet onderzocht worden of deze kinderen veilig zijn. Bij twijfel moet de arts contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) voor consultatie.

Gegevens
Het wettelijk meldrecht, dat per 1 juli zowel voor kindermishandeling als voor huiselijk geweld geldt, regelt dat artsen zonder toestemming van betrokkenen gegevens mogen verstrekken aan het AMK of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) als instituut, als dat noodzakelijk is om mishandeling aan te pakken. De arts is echter wel verplicht om zich in te spannen om toestemming van de betrokken patiënt te verkrijgen voor gegevensuitwisseling.

Relevant
De KNMG wijst erop dat artsen de mogelijkheid hebben en houden om specifiek met een vertrouwensarts te kunnen overleggen welke informatie relevant is voor het instituut om adequate hulpverlening te organiseren. Deze arts is ook gebonden aan het medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht. Bij het SHG zijn echter niet standaard artsen werkzaam en ontbreekt veelal deze mogelijkheid, aldus de artsenfederatie.

Bron: http://www.mednet.nl/nieuws/id7189-extra-aandacht-artsen-voor-verplichte-kindcheck.html


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan